สัตว์ป่าสงวน เรียนรู้และการอนุรักสัตว์ป่ากับข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ

สัตว์ป่าสงวน สิ่งมีชีวตทุกชีวิตมาค้าสัตว์ก็เหมือนกันสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีค้าเหมือนๆกัน ความหมายของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะอยูในน้ำบนบกหรือแมลง

แมงต่างๆ รวมถึงใข่ของสัตว์ป่า ส่วนสัตว์ที่เป็นพาหนะที่จดทะเบียน ตามรูปพรรรณตามกฎหมายที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ไม่ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.มี  19 ชนิด ดังนี้ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกกระเรียนไทย  

นกแต้วแล้วท้องดำ กูปรี สมเสร็จ แรดชวา ควายป่า สมัน ละองหรือละมั่ง กวางผาจีน พยูน  แมวลายหินออน เก้งหม้อ เลียงผา กวางผา เก้งหม้อ วาฬบรูดา วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

สัตว์ป่าสงวน สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง โดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และหมาย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ข้อห้ามและกฎข้องบังคับสำหลับ สัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติ

1.ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ยกเว้นจะได้รับอนุญาติ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมืนบาท ทั้งจำทั้งปรับ

2.ห้ามการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นจะได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสามหมืนบาท ทั้งจำทั้งปรับ

3.งดการเพราะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองไดได แต่จะได้รับอนุญาติ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสามหมืนบาท ทั้งจำทั้งปรับ

4.ห้ามค้าหรือครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมถึงไขหรือซากของสัตว์ต่างๆ

5.กรณีที่การล่าสัตว์เป็นการล่าเพื่อปกป้องตัวเองผู้อื่นทรัพย์สิน เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ถือว่าไม่ต้องรับโทษ

6.งดเก็บรงของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือทำอันตรายรังของสัตว์ เว้นลังนกอีแอนกรือนกนางแอน ซึ้งได้รับอนุญาตเช้นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.